Gmina Marcinowice

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Marcinowice przyznano 70 grantów na łączną kwotę 1 359 264,67 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

AKTUALIZACJA z dnia 14.09.2021 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Marcinowice przyznano 69 grantów na łączną kwotę 1 362 081,05

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 80 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  1 527 095,88
Liczba wniosków odrzuconych: 3 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Marcinowice wynosi: 1 368 500,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 14.09.2021 r.

Podczas procedury podpisywania umów ośmiu Grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020