Dokumenty do pobrania

Zachęcamy, do wypełniania wniosków w formacie EXCEL – formularze te są uzupełnione o formuły wyliczające poziomy kosztów oraz wysokość dotacji, dzięki czemu wypełnianie wniosku jest łatwiejsze!

Schemat wyboru właściwego formularza

Schemat wyboru formularza dla budynku jednorodzinnego
Schemat wyboru formularza dla budynku wielorodzinnego

Formularz nr 1

Formularz nr 2

Formularz nr 3

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Grantobiorcą a Audytorem

Obligatoryjne dla Grantobiorców, którzy wykonywali uproszczony audyt energetyczny przed 01.07.2020 r.

Kryteria wyboru Grantobiorców

Procedura realizacji projektu grantowego

Wzór umowy o powierzenie grantu

Wzór umowy z nowym właścicielem nieruchomości wspartej grantem (w związku ze zbyciem nieruchomości, przekazaniem w darowiźnie lub w wyniku zawarcia umowy o dożywocie)

Wniosek o wypłatę grantu

Pozostałe dokumenty

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020