Procedura wyboru Grantobiorców

Procedura wyboru wniosków do dofinansowania

Po upływie terminu składania wniosków o udzielenie grantów będzie zbierać się Komisja Oceny Projektów w każdej z gmin biorących udział w projekcie.

Komisja będzie oceniała wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie kryteriów wyboru Grantobiorców.

Wśród kryteriów wyboru Grantobiorców wyróżnia się:

  1.  kryteria formalne:
    1. kluczowe (kryteria obligatoryjne z brakiem możliwości poprawy),
    2. uzupełniające (kryteria obligatoryjne z jednokrotną możliwością poprawy),
  2. kryteria merytoryczne:
    1. kluczowe (kryteria obligatoryjne z brakiem możliwości poprawy),
    2. punktowe (kryteria pozycjonujące wnioski o udzielenie grantu na liście rankingowej, z brakiem możliwości poprawy).

Wsparcie otrzymają wnioski o udzielenie grantu, które spełnią wszystkie kryteria obligatoryjne oraz które uzyskają największą liczbę punktów (uwzględniając dostępną w naborze alokację środków przeznaczonych na wsparcie).

Po zakończonej ocenie wniosków na stronie internetowej projektu zostanie wywieszona lista wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę wniosków. Ponadto zostanie przedstawiona lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Wnioski, które przeszły pozytywną ocenę, jednak nie zostały rekomendowane do dofinansowania będą umieszczone na tzw. liście oczekujących. W przypadku pojawienia się wolnych środków z kolejnymi Grantobiorcami będą podpisywane umowy o udzielenie grantu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest podpisanie przez Grantobiorcę umowy o powierzenie grantu oraz weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Podpisanie weksla i deklaracji wekslowej jest warunkiem obligatoryjnym. Odmowa podpisania powyższych dokumentów skutkuje odrzuceniem wniosku o udzielenie grantu.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020