Przeznaczenie grantów

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
 2. instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub
 3. instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.
 4. ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja, rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii, o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację).

Inwestycje wymienione w pkt 2), 3) i 4) mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.

Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.

Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów 2), 3) i 4) pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach 2), 3) i 4), np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów.

Wymianie źródła ciepła mogą towarzyszyć uzasadnione modernizacje systemu grzewczego pozostające w związku przyczynowo – skutkowym ze zmianą źródła ciepła, np. wymiana wysokotemperaturowej instalacji ogrzewania na niskotemperaturową. Wsparcie może dotyczyć również systemów monitoringu i zarządzania energią (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do chwilowego zapotrzebowania.

Wymiana źródła ciepła jest elementem obowiązkowym. Jeżeli w budynku/ mieszkaniu, w którym modernizowane będzie źródło ciepła, brak jest systemu zarządzania energią, jego instalacja jest również elementem obowiązkowym.

Inwestycje mogą być ponadto uzupełnione poprzez instalacje OZE (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaiki). W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej, np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru, dopuszcza się mikroinstalacje (w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii), których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku / mieszkaniu, w którym modernizowane jest źródło ciepła na podstawie średniorocznego zużycia za lata ubiegłe i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek. W przypadku montażu ogrzewania elektrycznego należy uwzględnić dodatkowe zapotrzebowanie podczas wyliczania mocy instalacji.

Uwaga:

Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o aktualny audyt energetyczny lub uproszczony audyt energetyczny. Tym samym wsparcie może być przyznane wyłącznie na instalacje, dla których sporządzono uprzednio audyt energetyczny lub uproszczony audyt energetyczny.

W przypadku inwestycji rozpoczętych przed dniem publikacji niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego obligatoryjne jest dołączenie do wniosku o udzielenie grantu właściwego:

 • audytu energetycznego (opracowanego/ zaktualizowanego nie wcześniej niż 01.01.2016 r.) lub
 • uproszczonego audytu energetycznego zgodnego z metodologią zawartą w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18 (opracowanego nie wcześniej niż w dniu publikacji ww. ogłoszenia o naborze, tj. 07.11.2018 r.),sporządzonego przed datą rozpoczęcia inwestycji, przez podmiot uprawniony do sporządzania audytów energetycznych, w celu potwierdzenia m. in., że wymienione źródło ciepła było wysokoemisyjne.

Dla inwestycji planowanych do rozpoczęcia od dnia publikacji niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego obligatoryjne jest z kolei dołączenie do wniosku o udzielenie grantu uproszczonego audytu energetycznego sporządzonego wg metodologii zawartej w ogłoszeniu o naborze nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-328/18, przed datą rozpoczęcia inwestycji, przez podmiot wskazany w pkt XII niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego. Wykaz audytorów oraz wzór audytu znajdą Państwo w zakładce wykaz audytorów

Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła wyłącznie w budynkach jednorodzinnych lub mieszkaniach w budynkach jednorodzinnych / wielorodzinnych, które spełniają przed realizacją projektu maksymalną wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 · rok)], który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wartość współczynnika przed realizacją projektu nie może być wyższa niż 450 kWh/(m2 · rok).

W przypadku budynków historycznych (ujętych w rejestrze / wykazie zabytków lub gminnej ewidencji zabytków), współczynnik EP może zostać przekroczony, o ile zostały przeprowadzone minimalne inwestycje w efektywność energetyczną, takie jak wymiana okien o lepszej charakterystyce energetycznej, izolacja dachu / stropu i wentylacja z odzyskiem (rekuperacją) ciepła (co najmniej jeden element). Szczegółowy opis przedmiotowego warunku zawarto w Kryteriach wyboru Grantobiorców, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego.

Aktualny link do rejestru zabytków /wykazu zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589

Aktualne linki do gminnych ewidencji zabytków:

Miasto Świdnicahttp://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,m,13199,rejestr-zabytkow.html
Gmina Boguszów-Gorcehttps://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/8650
Gmina Dobromierzhttps://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696
Gmina Głuszycagminna ewidencja zabytków nie jest prowadzona
Gmina Jaworzyna Śląskagminna ewidencja zabytków nie jest prowadzona
Gmina Marcinowicehttps://www.marcinowice.pl/WWW/pliki/2020/01/Gminna-Ewidencja-Obiekt%C3%B3w-Zabytkowych-Gmina-Marcinowice.xlsx
Gmina Mieroszówhttps://bip.mieroszow.pl/gminna-ewidencja-zabytkow
Gmina Nowa Rudahttp://www.bip.gmina.nowaruda.pl/?app=zarzadzenia&nid=3490&y=2018
Miasto Nowa Rudahttp://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=453
Gmina Strzegomhttp://bip.strzegom.pl/public/?id=131608
Gmina Świebodziceinformacja telefoniczna – 74/666 95 33
Gmina Świdnicahttps://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696
Gmina Walimhttps://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696
Gmina Wałbrzychhttps://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92696
Gmina Żarówhttps://bip.um.zarow.pl/rejestry/vjcdm

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zmiany paliwa), co potwierdza, -ją dołączony,-e do wniosku o udzielenie grantu uproszczony, -e audyt, -y energetyczny, -e. Powyższy warunek nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, co potwierdza, -ją dołączony, -e do wniosku o udzielenie grantu uproszczony, -e audyt, -y energetyczny, -e. Powyższy warunek nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Wsparcie można otrzymać na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła służących wyłącznie na potrzeby ogrzania pomieszczenia, -eń pełniącego, -ych funkcje mieszkalne  w domach jednorodzinnych i/lub wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Lokale użytkowe muszą być wyłączone z projektu lub z kwalifikowalności.

W każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem wymianie podlegać musi dotychczasowe główne wysokoemisyjne źródło ciepła. Na Grantobiorcy leży obowiązek jego likwidacji, co musi zostać udokumentowane w oparciu o dokumenty takie jak np. protokół zezłomowania lub wizję lokalną przeprowadzoną przez Grantodawcę, potwierdzającą na piśmie wykonanie ww. obowiązku.

W każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem musi istnieć lub należy przewidzieć instalację systemu zarządzania energią.

Każda inwestycja musi być zgodna z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Możliwości podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej

Mieszkańcy Gmin: Miasto Świdnica, Miasto Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Żarów

Poniżej załączono wykaz obszarów Państwa Gmin, na których nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej. Dla nieruchomości zlokalizowanych poza ww. obszarem, gdzie istnieje potencjalna możliwość podłączenia nieruchomości do sieci ciepłowniczej, konieczne jest uzyskanie przez Grantobiorcę indywidualnej opinii ciepłowni nt. możliwości jej podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Mieszkańcy Gmin: Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda (wiejska), Strzegom, Świdnica (wiejska) Walim

Dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie powyższych Gmin nie ma możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej.

Wymianie nie podlegają:

 1. użytkowane kotły gazowe
 2. użytkowane kotły olejowe
 3. użytkowane kotły na biomasę

Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy).

Katalog kwalifikowalnych wydatków Grantobiorców

Do wydatków kwalifikowalnych można zaliczyć w ramach wniosku o udzielenie grantu:

 1. wydatki związane z wymianą wysokoemisyjnego źródła ciepła czyli demontażem dotychczasowego pieca / kotła, montażem nowego kotła / pieca / źródła ciepła opartego o OZE / ogrzewania elektrycznego / podłączenia do sieci ciepłowniczej / chłodniczej, budową lub modernizacją instalacji centralnego ogrzewania, budową, modernizacją systemu pozyskiwania Ciepłej Wody Użytkowej, modernizacją kotłowni (w zakresie niezbędnym dla wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła, np. miejscowa naprawa muru lub stropu związana z koniecznością zamocowania urządzenia grzewczego itp.), instalacją systemu zarządzania energią (urządzenia, oprogramowanie), przyłączem;
 2. wydatki dot. instalacji OZE na cele nie związane z ogrzewaniem, np. na cele pozyskiwania CWU albo mikroinstalacji do produkcji prądu, np. fotowoltaicznej albo wiatrowej (ale tylko o mocy zainstalowanej odpowiadającej zapotrzebowaniu budynku/ mieszkania w latach ubiegłych, chyba że mikroinstalacja posłuży zaspokojeniu zwiększonych potrzeb wynikających z zastosowania ogrzewania elektrycznego);
 3. wydatki związane z ułatwieniem dostępu do obsługi urządzeń przez osoby niepełnosprawne poniesione w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach w domach jedno i wielorodzinnych, w których dokonywana jest modernizacja źródła ciepła – w kwocie nie przekraczającej połowy wartości grantu;
 4. wydatki dot. dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji zadań określonych w pkt. 1)- 3), w tym audytów energetycznych (ich aktualizacji) – nie starszych niż 01.01.2016 r. oraz uproszczonych audytów energetycznych.

Zakaz podwójnego dofinansowania

Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie inwestycji. Z podwójnym finansowaniem inwestycji mamy do czynienia w przypadku, w którym w wyniku otrzymania przez Grantobiorcę wsparcia, na określone we wniosku o udzielenie grantu wydatki kwalifikowalne, dojdzie do podwójnego ich dofinansowania (np. na wydatek w wysokości 10 000,00 PLN Grantobiorca otrzymuje wsparcie z dwóch źródeł w wysokości odpowiednio 6 000,00 PLN oraz 7 000,00 PLN – suma wsparcia z obu źródeł przekracza wartość wydatku). W związku z powyższym Grantobiorca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o braku podwójnego dofinansowania tego samego zakresu inwestycji, zarówno na etapie składania wniosku o udzielenie grantu, jak również na etapie  przed podpisaniem umowy o przyznanie grantu (w przypadku otrzymania wsparcia).

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020