Pytania i odpowiedzi

Czy mogę uzyskać dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne?
Dofinansowanie na ogrzewanie elektryczne można uzyskać pod warunkiem zamontowania instalacji zasilanej z Odnawialnych źródeł energii, np. instalację fotowoltaiczną.
Czy mogę uzyskać dofinansowanie na wymianę ogrzewania w mieszkaniu komunalnym bądź socjalnym?
Nie, w programie nie mogą brać udziału lokale komunalne, socjalne, budownictwo TBS, Spółdzielnie Mieszkaniowe.
Właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości jest osoba małoletnia. Kto w jej imieniu składa wniosek oraz podpisuje umowę?
Wniosek w imieniu małoletniego składa prawny opiekun. Umowę również podpisuje prawny opiekun. Przy podpisaniu umowy konieczne jest podpisanie weksla in blanco i deklaracji wekslowej, które jest podpisywany przez:
• W przypadku małoletnich powyżej 13 roku życia – weksel i deklarację podpisuje małoletni ale za zgodą opiekuna prawnego
• W przypadku małoletnich poniżej 13 roku życia – weksel i deklarację podpisuje opiekun prawny, jednak musi posiadać zgodę sądu rodzinnego.
Co jest gwarancją uzyskania dofinansowania?
Gwarancją uzyskania dofinansowania jest podpisanie przez Grantodawcę umowy o dofinansowanie z Grantobiorcą, podpisanie przez Grantobiorcę weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz wykonanie inwestycji w uzgodnionym terminie i zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku.
Czy mogę brać udział w programie jeśli posiadam tylko ogrzewanie gazowe?
Nie, warunkiem udziału w programie jest posiadanie ogrzewania węglowego, które nie spełnia norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.
Czy mogę brać udział w programie jeśli posiadam ogrzewanie na drewno/pellet (np. kominek z płaszczem wodnym)?
Nie, warunkiem udziału w programie jest posiadanie ogrzewania węglowego, które nie spełnia norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.
Czy kolejność składania wniosku ma wpływ na uzyskanie dofinansowania?
Nie, kolejność składania wniosków nie ma wpływu na uzyskanie dofinansowania.
Czy wymagane jest pozwolenie na budowę jeśli w nieruchomości jest już ogrzewanie gazowe?
Wg ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane pozwolenie na budowę jest wymagane, jeśli konieczna jest ingerencja w istniejącą instalację gazową. Szczegółowe informacje w tym zakresie należy uzyskać we właściwym miejscowo Starostwie Powiatowym.
Czy mogę uzyskać dofinansowanie na termomodernizację?
Nie, projekt obejmuje tylko dofinansowanie do wymiany ogrzewania.
Czy lokale użytkowe mogą brać udział w projekcie?
Nie, w projekcie mogą wziąć udział tylko lokale mieszkalne, wspólnoty mieszkaniowe bądź domy jednorodzinne.
Posiadam mieszkanie, które jest wynajmowane. Czy mogę zgłosić je do udziału w projekcie?
Nie, wynajmowanie mieszkania jest prowadzeniem działalności gospodarczej.
Prowadzę firmę w lokalu mieszkalnym. Czy mogę wziąć udział w projekcie?
Tak, jednak powierzchnia, która jest poświęcona na prowadzenie działalności gospodarczej musi być wyłączona z programu (jest w całości kosztem niekwalifikowanym).
Mam mieszkanie w budynku zabytkowym. Czy mogę wziąć udział w projekcie?
Tak, jednak każde mieszkanie lub budynek musi spełnić wymóg zapotrzebowania na energię pierwotną EP H+W maksymalnie 450 kWh/m2/rok. W przypadku budynków zabytkowych warunek ten może nie zostać spełniony, jednak konieczny jest co najmniej 1 element termomodernizacji wykonany w całości, tzn. :
a. wymianę w domu / mieszkaniu będącym przedmiotem projektu (w pomieszczeniach ogrzewanych), wszystkich okien na okna o lepszej charakterystyce nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/(m2*K)] i potwierdzonej audytem, świadectwem charakterystyki energetycznej lub innym dokumentem (faktura, protokół odbioru itp.).
b. ocieplenie stropów / dachów warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne – jeśli projekt dotyczy całego budynku i/lub pojedynczych mieszkań na najniższych (podłogi nad gruntem, stropy nad nieogrzewanymi piwnicami) i najwyższych kondygnacjach,
c. zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła.
Czy można rozpocząć inwestycję przed ogłoszeniem naboru wniosków?
Tak, jednak aby wziąć udział w projekcie należy wykonać uproszczony audyt energetyczny przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Jeśli wnioskodawca posiada pełen audyt energetyczny, to jest zobowiązany do wykonania również uproszczonego audytu energetycznego.
W projekcie mogą brać udział tylko wnioskodawcy, którzy rozpoczęli inwestycję po 01.01.2016 r.
Posiadam główne źródło ciepła w postaci kotła opalanego węglem. Ponadto posiadam pomocnicze źródło ciepła w postaci kominka na drewno. Czy mogę wziąć udział w projekcie w celu wymiany kotła węglowego na ogrzewanie ekologiczne, jeżeli nie planuję likwidacji kominka?
Tak. Warunkiem udziału w projekcie jest likwidacja głównego węglowego źródła ciepła. Kominek jest źródłem pomocniczym i nie ma obowiązku likwidacji tego źródła w ramach projektu.
Są dwa mieszkania opalane jednym węglowym źródłem ciepła, które będzie wymieniane na nowe ekologiczne. Składamy wniosek na formularzu nr 3. Chcemy wymienić tylko główne źródło ciepła, które będzie kosztem wspólnym dla obu mieszkań. W którym miejscu we wniosku powinniśmy wpisać koszt tego pieca?
Jeśli wymieniane jest tylko główne źródło pieca, a instalacja pozostaje nie zmieniana, to koszt nowego źródła ciepła wpisujemy we wniosku w części VI.B. „KOSZTORYS/MONTAŻ FINANSOWY INWESTYCJI” w tabeli „WYDATKI KWALIFIKOWANE – ZAKRES WSPÓLNY”. Do tej części wpisujemy także koszty np. automatycznego systemu regulacji, jeśli jest przewidziany jeden wspólny, jak również opinię kominiarską, jeżeli została sporządzona tylko jedna dla całej instalacji. Natomiast w kartach lokali mieszkalnych oraz we wniosku w części VI.B. w tabeli „WYDATKI KWALIFIKOWANE – ZAKRESY INDYWIDUALNE” wpisujemy np. uproszczone audyty energetyczne, gdyż audyt musi być wykonany dla każdego mieszkania, opinie kominiarskie, jeśli są sporządzone osobno dla każdego z mieszkań, indywidualne systemy regulacji pieca, jeśli w każdym z mieszkań będą osobne. NIE WPISUJEMY TU KOSZTÓW, KTÓRE WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI PONOSZĄ WSPÓLNIE, np. kosztów wspólnego pieca.
Co oznacza, że wydatki w projekcie grantowym mają być poniesione w sposób oszczędny?
Grantobiorcy składając wniosek o płatność zobowiązani będą złożyć oświadczenie, że przeprowadzili rozeznanie rynku, w którym potwierdzą, że wydatki kwalifikowane zostały przez nich poniesione w sposób oszczędny. tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
W tym celu powinni dokonać bezpośredniego skierowania zapytania ofertowego dotyczącego realizowanego wydatku do potencjalnych wykonawców, przeprowadzić badanie rynku poprzez analizę stron internetopwych lub drogą telefoniczną w celu pozyskania porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty rynkowej oraz udokumentować przeprowadzoną ww. procedurę poprzez zgromadzenie i archiwizację stosownej dokumentacji (np. zapytań ofertowych, pisemnych ofert, zrzutów ekranowych, sporządzonego pisemnego oświadczenia dotyczącego przeprowadzonego rozeznania rynku).
Jak określić wskaźnik produktu, gdy likwidujemy kilka pieców kaflowych w danym mieszkaniu/domu?
Jeśli likwidujemy np. 3 piece kaflowe, to wskaźnik produktu wyniesie 3 sztuki (pomimo że w audycie uproszczonym będą one łącznie wykazane jako jedno główne wysokoemisyjne źródło ciepła).
Co mam rozumieć poprzez rozpoczęcie inwestycji?
Rozpoczęcie inwestycji – poprzez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. Za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się w szczególności prac przygotowawczych takich jak opracowanie audytu energetycznego, dokumentacji technicznej, uzyskanie zezwoleń.
Co mam rozumieć poprzez zakończenie inwestycji?
Zakończenie inwestycji – poprzez zakończenie inwestycji należy rozumieć datę podpisania ostatniego protokołu odbioru w ramach inwestycji lub datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach inwestycji (kwalifikowanego lub niekwalifikowanego), w zależności, która z tych dat jest późniejsza.
Co muszę zrobić aby złożyć wniosek o dofinansowanie, w sytuacji gdy piec już został wymieniony?
Aby móc ubiegać się o dofinansowanie należy posiadać audyt energetyczny sporządzony przed wymianą źródła ciepła (lecz nie wcześniej niż po 01.01.2016 r.). Jeżeli sporządzony audyt energetycznie nie został wykonany zgodnie z metodologią określoną przez IPAW to dodatkowo, przed złożeniem wniosku należy zlecić wykonanie audytu uproszczonego, który określi o ile zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do powietrza. Posiadając te dokumenty można złożyć wniosek o dofinansowanie.
Wspólnota mieszkaniowa składa wniosek o udzielenie grantu na inwestycję polegającą na montażu zbiorczego źródła ciepła dla mieszkań (formularz nr 2). Czy koszty uproszczonego audytu wykonanego dla każdego mieszkania oraz koszty budowy lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach, które ponoszą właściciele mieszkań są kosztami kwalifikowanymi?
Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o udzielenie grantu kosztami kwalifikowanymi są koszty, które poniesie wspólnota w części odpowiadającej lokalom mieszkalnym, które biorą udział w projekcie. Koszty ponoszone przez właścicieli tych mieszkań NIE SĄ KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI w projekcie.
Czy koszty przyłącza gazowego / sieciowego jest kosztem kwalifikowanym?
Tak, koszt przyłącza gazowego lub sieciowego jest kosztem kwalifikowanym.
Czy koszt wkładu kominowego jest kosztem kwalifikowanym?
Tak, koszt wkładu kominowego jest kosztem kwalifikowanym.
Czy koszt uproszczonego audytu energetycznego jest kosztem kwalifikowanym?
Tak, koszt wykonania uproszczonego audytu energetycznego jest kosztem kwalifikowanym.
Czy koszt audytu pełnego bądź uproszczonego wykonanego przed realizacją inwestycji (dla inwestycji rozpoczętych przed ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie) jest kosztem kwalifikowanym?
Tak, w przypadku inwestycji rozpoczętych przed ogłoszeniem naboru wniosków o udzielenie grantu koszt pełnego audytu energetycznego jest kosztem kwalifikowanym.
Czy w ramach realizacji inwestycji można zamontować pompę ciepła, nie montując przy tym instalacji fotowoltaicznej?
Tak, zgodnie z zapisami ogłoszenia o naborze wniosków instalacja fotowoltaiczna jest obligatoryjna tylko przy montowaniu ogrzewania elektrycznego. Pompa ciepła jest ogrzewaniem zasilanym z OZE.
Czy jeśli zmieniam ogrzewanie na gazowe to mogę w ramach projektu wykonać również instalację fotowoltaiczną na cele nie związane z ogrzewaniem, np. dla celów pozyskiwania c.w.u.?
Tak, w ramach projektu można wykonać instalację fotowoltaiczną dla celów nie związanych z ogrzewaniem. Jednak instalacja może zasilać wyłącznie budynek mieszkalny, a moc instalacji nie może być większa niż zapotrzebowanie na energię danej nieruchomości.
Posiadam 3 lokale w budynku wielorodzinnym 4-lokalowym. Chcę założyć jedno wspólne źródło ciepła dla wszystkich lokali. Jaki wniosek powinienem złożyć?
Jeśli każdy z lokali ma osobną księgę wieczystą, bądź dla każdego z lokali zostało wydane przez Starostwo Powiatowe Zaświadczenie o samodzielności lokali to powinien być złożony Formularz wniosku nr 3. (Dofinansowanie 70% bez limitu kosztów) Dla każdego z lokali powinien być wykonany osobny uproszczony audyt energetyczny.
Jeśli dla wszystkich 3 lokali jest założona jedna księga wieczysta i właściciel nie posiada zaświadczeń o samodzielności lokali, wówczas lokale są traktowane jako jedno mieszkanie. W tej sytuacji należy złożyć wniosek na formularzu nr 1 (dofinansowanie 70%, max 10 000,00 zł).
Posiadam dwa mieszkania połączone wspólnym przedpokojem. W księdze wieczystej widnieją one jako jeden duży lokal. Czy mogę złożyć dwa osobne wnioski dla każdego z lokali?
Jeśli są to mieszkania posiadające wspólną księgę wieczystą, to może być tylko jeden wniosek o udzielenie dofinansowania. Dwa wnioski na lokale mogłyby zostać złożone TYLKO I WYŁĄCZNIE w przypadku uzyskania dla każdego z lokali ze Starostwa Powiatowego „Zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego”.
Czy mogę złożyć wniosek, jeżeli z audytu wynika, że nie ma ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 30%?
Nie, warunkiem obligatoryjnym udziału w projekcie jest ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 30 % oraz ograniczenie emisji pyłów PM10 oraz PM2,5.
Wyjątek stanowią nieruchomości podłączane do sieci ciepłowniczej/chłodniczej. W tym przypadku wymóg ograniczenia emisji CO2 o co najmniej 30 % nie obowiązuje.
Budynek jest wybudowany, ale nie ma przeprowadzonej procedury odbioru. Czy można składać wniosek o udzielenie grantu?
Nie. W projekcie mogą brać udział wyłącznie budynki, dla których uprzednio została przeprowadzona procedura odbioru zgodna z zapisami ustawy Prawo budowlane.
Zakończyłem inwestycję wymiany pieca węglowego na ekologiczny przed rozpoczęciem naboru wniosków o udzielenie grantu. Czy mogę brać udział w projekcie?
Tak, jeśli przed rozpoczęciem realizacji inwestycji został zrobiony pełen audyt energetyczny zgodny z rozporządzeniem lub uproszczony audyt energetyczny zgodny z metodologią.
Jeśli dla inwestycji nie ma sporządzonego żadnego audytu energetycznego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, to takie przedsięwzięcie NIE MOŻE zostać objęte dofinansowaniem.
Ubiegam się o grant w ramach projektu. Czy mogę skorzystać również z innych programów dotacyjnych?
Grantobiorca biorący udział w projekcie grantowym może korzystać również z dofinansowania z innych źródeł, pod warunkiem że suma wsparcia z tych źródeł (projekt grantowy + inne źródło) nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach projektu jest, aby w wydatkach kwalifikowalnych ujęty był koszt nowego źródła ciepła.
Nie ma więc możliwości aby wnioskodawca otrzymał wsparcie na źródło ciepła w 100 % z innego programu, a do projektu grantowego wystąpił o dofinansowanie wydatków innych niż źródło ciepła, np. fotowoltaika, itp.
Ubiegam się o grant w ramach projektu. Czy mogę skorzystać również z ulgi termomodernizacyjnej?
W projekcie dopuszczamy, aby Grantobiorca skorzystał w ulgi termomodernizacyjnej.
W sytuacji, gdy Grantobiorca najpierw otrzyma grant, a potem będzie ubiegał się o ulgę termomodernizacyjną, ubiegając się o ulgę będzie uwzględniać tylko tę część kosztów, które nie podlegały refundacji, np. poniósł wydatek 10 000,00 PLN, dostał grant 7 000,00 PLN, do ulgi może zgłosić wydatek rzędu 3 000,00 PLN.
W sytuacji, gdy Grantobiorca otrzymał już ulgę termomodernizacyjną, a następnie ubiega się o grant Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania tego we wniosku, oraz, w przypadku otrzymania grantu konieczności złożenia korekty w Urzędzie Skarbowym, które to zgłoszenie będzie weryfikowane na etapie rozliczenia grantu.
Składając wniosek zaznaczyłem, że będę ubiegał się o wydanie pozwolenia na budowę na wykonanie ogrzewania gazowego. Ze względu na zmianę ustawy Prawo budowlane nie będę ubiegał się o wydanie pozwolenia, lecz dokonam zgłoszenia zamierzenia robót budowlanych. Czy to będzie miało wpływ na ocenę wniosku?
Nie, zmiana ustawy Prawo budowlane nie będzie miała wpływu na ocenę wniosków o udzielenie grantów.
Grantobiorca jedynie musi zgłosić do Urzędu Miasta/Gminy, w którym składał wniosek fakt, że dla inwestycji w jego nieruchomości nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, tylko zgłoszenie zamierzenia robót budowlanych.
Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020