Rozpoczęcie okresu trwałości

Informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2024 roku Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej dokonała ostatniej płatności na rzecz projektu Grantodawcy pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Jednocześnie data ta rozpoczyna okres trwałości projektu, który upływa po pięciu latach, tj. dnia 3 czerwca 2029 r.

Przypominamy o konieczności składania oświadczeń o trwałości projektu oraz zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na utrzymanie trwałości projektów Grantobiorców.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020