Dodatkowe środki na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 8 285 837,40 zł. W związku z powyższym, w wyniku podziału dodatkowych środków poszczególne gminy otrzymały:

Boguszów-Gorce

Dobromierz

Głuszyca

Jaworzyna Śląska

Marcinowice

Mieroszów

Gmina Nowa Ruda

Miasto Nowa Ruda

Strzegom

Miasto Świdnica

Świebodzice

Świdnica

Walim

Wałbrzych

Żarów

89 735,01 zł

353 209,32 zł

1 002 045,61 zł

1 078 504,90 zł

0,00 zł

251 116,04 zł

0,00 zł

1 004 681,89 zł

356 246,88 zł

800 049,58 zł

174 670,52 zł

876 092,91 zł

58 011,68 zł

1 596 262,85 zł

645 210,21 zł

Dodatkowe środki mogą być przeznaczone jedynie na wsparcie wniosków znajdujących się już na listach rankingowych.

Gmina Marcinowice oraz Gmina Nowa Ruda nie otrzymały dodatkowych środków ze względu na to, iż kwota, którą dysponowała każda z ww. gmin przed zwiększeniem dofinansowania pozwala na wsparcie wszystkich pozytywnie ocenionych wniosków o udzielenie grantu.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020