Dokumenty do pobrania

Zachęcamy, do wypełniania wniosków w formacie EXCEL – formularze te są uzupełnione o formuły wyliczające poziomy kosztów oraz wysokość dotacji, dzięki czemu wypełnianie wniosku jest łatwiejsze!

Schemat wyboru właściwego formularza

Formularz nr 1

Formularz nr 2

Formularz nr 3

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Grantobiorcą a Audytorem

Obligatoryjne dla Grantobiorców, którzy wykonywali uproszczony audyt energetyczny przed 01.07.2020 r.

Kryteria wyboru Grantobiorców

Procedura realizacji projektu grantowego

Wzór umowy o powierzenie grantu

Wniosek o wypłatę grantu

Pozostałe dokumenty

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020