Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://wymianakotlow.pl/

Urząd Miejski w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do wymianakotlow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (np. Tab, Shift+Tab, Enter, Backspace, klawiszy strzałek).

Strona elementy umożliwiające zmianę wielkości czcionek i zmianę kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Dadas, dostepnosc@um.swidnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 74 856 28 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 856 28 00 lub drogą elektroniczną: um@um.swidnica.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  Adres

  1. Dolnośląskie
  2. Świdnicki
  3. Miasto Świdnica
  4. Świdnica
  5. Armii Krajowej 49
  6. 58-100 Świdnica

  Parking

  1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 4 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
  2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
  3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 10 metrów.
  4. Parking jest bezpłatny.

  Wejście do budynku

  1. Przy schodach znajduje się poręcz.
  2. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 5%.
  3. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
  4. Otwierają się na zewnątrz.
  5. Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
  6. Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
  7. Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

  Przestrzeń za wejściem

  1. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
  2. Punkt obsługi znajduje się pokoju 1 B
  3. W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

  Ciągi poziome

  1. Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
  2. Wszystkie korytarze są dostępne.

  Ciągi pionowe

  1. Możesz skorzystać z windy.
  2. Schody

   1. Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną
   2. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

   Winda

   1. Drzwi musisz otworzyć ręcznie
   2. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
   3. Winda znajduje się w budynku
   4. Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 100 centymetrów.
   5. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
   6. Oznaczenia są kontrastowe.
   7. Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 80 centymetrów.

  Pomieszczenia

  1. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.
Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020