Katalog Grantobiorców

Grantobiorcami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru są:

 1. Osoby fizyczne będące:
  • właścicielami domu, -ów jednorodzinnego, -ych lub mieszkania, -ań w domu, -ach jednorodzinnym, -ych,
  • właścicielami domu, -ów jednorodzinnego, -ych  lub mieszkania, -ań w domu, -ach jednorodzinnym, -ych,
  • właścicielami mieszkania, -ań w domu, -ach wielorodzinnym, -ych,
 2. Wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne)

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny, jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.

Wszyscy ww. Grantobiorcy muszą posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu w odniesieniu do nieruchomości na której/ których realizowany będzie grant (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2018r. poz. 1202 ze zm.), z uwzględnieniem zasady zachowania trwałości projektu grantowego wynikającej z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013.

Niedopuszczalne powiązania między Grantodawcą i Grantobiorcą:

Grantodawca, tj. Lider i Partnerzy (oraz ich jednostki organizacyjne i podległe) nie może być Grantobiorcą. Grantobiorcą nie może być ponadto podmiot powiązany z Grantodawcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Grantodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Grantobiorcy a Grantobiorcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania wsparcia (grantu):

Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 2. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020