Jak uzyskać dofinansowanie

Aby starać się o dofinansowanie do wymiany ogrzewania w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” należy:
 1. Sporządzić uproszczony audyt energetyczny. Lista audytorów uprawnionych do sporządzania audytów oraz wzór uproszczonego audytu energetycznego znajdą Państwo w zakładce wykaz audytorów
  Audyt energetyczny musi być sporządzony przed demontażem węglowego źródła ciepła.
 2. Złożyć wniosek o udzielenie grantu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć uproszczony audyt energetyczny.
  Poniżej załączony został schemat wyboru odpowiedniego formularza wniosku o udzielenie grantu.
 3. Do wniosku, oprócz audytu, należy dołączyć:
  • dokument potwierdzający spełnienie przez wszystkie okna w pomieszczeniach ogrzewanych minimalnej wartości parametru określonej we wniosku- jeśli dotyczy;
  • korespondencję z miejscowym zakładem ciepłowniczym, jeżeli w Państwa miejscowości jest sieć ciepłownicza, a Państwa budynek znajduje się w jej zasięgu. Wykaz miejscowości, na terenie których jest dostęp do sieci ciepłowniczej wraz z wykazem ulic wykluczonych z możliwości podłączenia się do sieci jest załączony do każdego z wniosków;
  • jeśli nie posiadają Państwo elektronicznej księgi wieczystej to wypis z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące;
  • jeśli w księdze wieczystej są informacje niezgodne ze stanem faktycznym to do wniosku załączyć trzeba dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
  • pełnomocnictwo, które jest obowiązkowe jeśli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa – jeśli dotyczy;
  • świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli zostało sporządzone dla nieruchomości;
  • audyt energetyczny nie starszy niż 01.01.2016 r., jeżeli został sporządzony dla nieruchomości;
  • karta lokalu mieszkalnego – w przypadku formularza nr 2 oraz 3;
  • oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych między Grantobiorcą a Audytorem – obligatoryjne w przypadku uproszczonych audytów energetycznych wykonanych przed 01.07.2020 r.

Wniosek o udzielenie grantu należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

Opis koperty z wnioskiem o udzielenie grantu

Przykładowy opis dla Gminy Miasto Świdnica:

Przykładowy opis koperty z wnioskiem o udzielenie grantu

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania wniosku oraz kryteriami wyboru Grantobiorców przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania!

Informujemy, iż powyższy projekt jest realizowany w formie konkursu, więc złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania grantu.
Gwarancją otrzymania grantu jest podpisanie umowy o powierzenie grantu wraz z wekslem i deklaracją wekslową

Pełen katalog osób, które mogą ubiegać się o udzielenie grantu znajdą Państwo w zakładce Katalog Grantobiorców

Pełen wykaz dofinansowywanych źródeł ciepła oraz katalog kosztów kwalifikowanych znajdą Państwo w zakładce Przeznaczenie grantów

Procedurę wyboru Grantobiorców oraz Kryteria wyboru Grantobiorców znajdą Państwo w zakładce Procedura wyboru Grantobiorców

Wzory dokumentów koniecznych do złożenia wniosku o udzielenie grantów znajdą Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania

Schematy wyboru odpowiedniego formularza wniosku o udzielenie grantu

Schemat wyboru formularza dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Schemat wyboru formularza dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Schemat wyboru formularza dla budynku wielorodzinnego
Schemat wyboru formularza dla budynku wielorodzinnego

Informujemy, iż w części VII wniosku o udzielenie grantu (pkt VII B Wskaźniki rezultatu) należy wpisać redukcję emisji pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.

Wartość ta nie jest podana w audycie! Należy ją samodzielnie wyliczyć według poniższej instrukcji:

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020