Trwałość projektu

Termin zakończenia okresu trwałości projektu upływa dnia 3 czerwca 2029 roku.

Trwałość projektu jest na bieżąco monitorowana przez Grantodawcę, co oznacza, zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu, że corocznie będzie kontrolowane czy zachowana jest trwałość projektu poprzez przyjmowanie i weryfikację oświadczeń Grantobiorcy dotyczących trwałości projektu.
Druk oświadczenia można pobrać poniżej.

Zmiana właściciela

W przypadku planowanej lub zaistniałej już zmiany właściciela nieruchomości wspartej grantem lub pojawienia się dodatkowego współwłaściciela, należy postępować zgodnie z podanym niżej (właściwym) schematem, a w razie wątpliwości skontaktować się z pracownikiem Grantodawcy.

Zmiana właściciela nieruchomości w następstwie
DZIEDZICZENIA

NOWY WŁAŚCICIEL WYRAŻA WOLĘ KONTYNUACJI PROJEKTU GRANTOBIORCYNOWY WŁAŚCICIEL NIE WYRAŻA WOLI KONTYNUACJI PROJEKTU GRANTOBIORCY
Przekaż do Grantodawcy (Gminy, z którą zawarto Umowę o powierzenie grantu), podpisane Oświadczenia dot. woli kontynuacji projektu Grantobiorcy przez aktualnego właściciela/współwłaścicieli nieruchomości (następstwo dziedziczenia).Poinformuj  Grantodawcę (Gminę, z którą zawarto Umowę o powierzenie grantu) o planowanych/zaistniałych zmianach własnościowych oraz chęci odstąpienia od umowy od realizacji Umowy o powierzenie grantu.
W przypadku pozytywnej weryfikacji ww. oświadczeń, zostaniesz wezwany przez Grantodawcę do przedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości.Zostaniesz wezwany przez Grantodawcę do zwrotu Grantu wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie.
Przekaż do Grantodawcy ww. dokumenty w wyznaczonym terminie.Dokonaj zwrotu środków finansowych w terminie i w kwocie wskazanej przez Grantodawcę.
Po pozytywnej weryfikacji ww. dokumentów zostaniesz wezwany przez Grantodawcę do zawarcia w wyznaczonym terminie Aneksu do umowy o powierzenie grantu.Po prawidłowym dokonaniu zwrotu ww. środków finansowych Grantodawca rozwiąże Umowę o powierzenie grantu, o czym zostaniesz poinformowany.
Zawrzyj z Grantodawcą w wyznaczonym terminie Aneks do umowy o powierzenie grantu. Warunkiem zawarcia ww. aneksu będzie podpisanie dodatkowych Oświadczeń nowego właściciela/współwłaściciela – dziedziczenie (trwałość projektu na dzień zawarcia aneksu do umowy o powierzenie grantu).
Niepodpisanie/niedostarczenie prawidłowych ww. oświadczeń  i/lub dokumentów stanowi podstawę do wezwania przez Grantodawcę do zwrotu Grantu wraz z odsetkami oraz do rozwiązania przez Grantodawcę Umowy o powierzenie grantu (ścieżka postępowania w tabeli po prawej stronie).

Zmiana właściciela nieruchomości w następstwie zawarcia
UMOWY SPRZEDAŻY/ UMOWY DOŻYWOCIA/ UMOWY DAROWIZNY/ UMOWY PRZENIESIENIA PRAWA WŁASNOŚCI

NOWY WŁAŚCICIEL/ WSPÓŁWŁAŚCICIEL WYRAŻA WOLĘ KONTYNUACJI PROJEKTU GRANTOBIORCYNOWY WŁAŚCICIEL/ WSPÓŁWŁAŚCICIEL NIE WYRAŻA WOLI KONTYNUACJI PROJEKTU GRANTOBIORCY
Poinformuj  Grantodawcę (Gminę, z którą zawarto Umowę o powierzenie grantu) o planowanych/ zaistniałych zmianach własnościowych oraz przekaż do Grantodawcy podpisane przez nowego/ planowanego nowego właściciela/współwłaścicieli Oświadczenia nowego właściciela/ współwłaścicieli nieruchomości (wola przejęcia zobowiązań Grantobiorcy).Poinformuj  Grantodawcę (Gminę, z którą zawarto Umowę o powierzenie grantu) o planowanych/ zaistniałych zmianach własnościowych oraz chęci odstąpienia od realizacji Umowy o powierzenie grantu.
W przypadku pozytywnej weryfikacji ww. oświadczeń oraz wyrażenia przez Grantodawcę zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy o powierzenie grantu, zostaniesz o tym fakcie poinformowany przez Grantodawcę oraz wezwany do przedłożenia w wyznaczonym terminie:
– dokumentów potwierdzających przeniesienie praw własności do nieruchomości (umowy sprzedaży/ darowizny/ dożywocia/ przeniesienia prawa własności – następstwo umowy z następcą),
Oświadczenia Grantobiorcy dot. trwałości projektu podpisanego z dniem zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości na nowego właściciela/ współwłaścicieli,
– dokumentów potwierdzających, że w wyniku sprzedaży nieruchomości nie doszło do podwójnego dofinansowania projektu Grantobiorcy (dotyczy wyłącznie umowy sprzedaży oraz jeśli powyższe nie wynika z samych zapisów dostarczanej umowy sprzedaży).
Uwaga: w przypadku zaistniałych już zmian własnościowych ww. dokumenty można dostarczyć na etapie przedkładania Oświadczenia nowego właściciela/ współwłaścicieli nieruchomości (wola przejęcia zobowiązań Grantobiorcy.
Zostaniesz wezwany przez Grantodawcę do zwrotu Grantu wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie.
Zawrzyj umowy przenoszące prawo własności nieruchomości oraz przekaż do Grantodawcy ww. dokumenty w wyznaczonym terminie (dot. Grantobiorców, którzy nie uczynili tego na wcześniejszym etapie).Dokonaj zwrotu środków finansowych w terminie i w kwocie wskazanej przez Grantodawcę.
Po pozytywnej weryfikacji ww. dokumentów Grantodawca wezwie nowego właściciela/współwłaścicieli nieruchomości do zawarcia w wyznaczonym terminie Umowy dot. korzystania z infrastruktury oraz urządzeń dofinansowanych w ramach Projektu. Warunkiem zawarcia ww. umowy będzie podpisanie przez nowego właściciela/współwłaścicieli dodatkowych Oświadczeń nowego właściciela/współwłaściciela – trwałość projektu (składane jednorazowo na dzień zawarcia umowy dot. korzystania z dofinansowanej infrastruktury oraz urządzeń).Po prawidłowym dokonaniu zwrotu ww. środków finansowych Grantodawca rozwiąże Umowę o powierzenie grantu, o czym zostaniesz poinformowany.
Po podpisaniu przez Grantodawcę z nowym właścicielem/współwłaścicielami  Umowy dot. korzystania z infrastruktury oraz urządzeń dofinansowanych w ramach Projektu, wezwany zostaniesz do podpisania w wyznaczonym terminie Porozumienia stron w sprawie rozwiązania Umowy o powierzenie grantu.
Podpisz z Grantodawcą w wyznaczonym terminie Porozumienie stron w sprawie rozwiązania Umowy o powierzenie grantu.
Niepodpisanie/niedostarczenie prawidłowych ww. oświadczeń  i/lub dokumentów oraz niepodpisanie przez nowego właściciela/współwłaścicieli Umowy dot. korzystania z infrastruktury oraz urządzeń dofinansowanych w ramach Projektu, stanowi podstawę do wezwania przez Grantodawcę do zwrotu Grantu wraz z odsetkami oraz do rozwiązania przez Grantodawcę Umowy o powierzenie grantu (ścieżka postępowania w tabeli po prawej stronie).

Pliki do pobrania

 
Oświadczenia dotyczące trwałości projektu podpisywane w dniu zawarcia aneksu/umowy z nowym właścicielem
 
Oświadczenia dotyczące trwałości projektu składane corocznie przez nowych właścicieli (osoby, z którymi zawarto umowę dot. korzystania z dofinansowanej infrastruktury)
 

Osoby, z którymi zawarto aneks do umowy (zmiana w wyniku dziedziczenia) składają corocznie oświadczenie według wzoru dla grantobiorców zamieszczonego na górze strony.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020