Gmina Świdnica

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świdnica przyznano 45 grantów na łączną kwotę 908 250,19 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 124 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 405 888,68 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świdnica wynosi: 909 500,00 zł

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020