Informacja dotycząca audytu energetycznego

Informujemy, iż do wniosku o udzielenie grantu należy dołączyć uproszczony audyt energetyczny sporządzony według metodologii Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW).

Uproszczony audyt energetyczny jest załącznikiem obligatoryjnym.

Jeśli dla Państwa nieruchomości został sporządzony pełen audyt energetyczny, to aby wziąć udział w projekcie należy sporządzić również uproszczony audyt energetyczny.

Składając wniosek o udzielenie grantu na inwestycję, która została już zrealizowana zawsze należy dołączyć audyt (uproszczony lub pełny) sporządzony przed datą rozpoczęcia inwestycji. Może więc zaistnieć taka sytuacja, że do wniosku dla inwestycji już zrealizowanej należy dołączyć pełen audyt energetyczny (sporządzony przez rozpoczęciem inwestycji) oraz uproszczony audyt energetyczny wg metodologii IPAW (sporządzony przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu, na podstawie pełnego audytu energetycznego)

Wzór audytu, wykaz uprawnionych do sporządzania audytów wykonawców oraz wzór umowy z audytorem znajdą Państwo w zakładce wykaz audytorów

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020