JAK WYLICZYĆ REDUKCJĘ EMISJI PYŁÓW PM10 I PM2,5 WE WNIOSKU

Informujemy, iż w części VII wniosku o udzielenie grantu (pkt VII B Wskaźniki rezultatu) należy wpisać redukcję emisji pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5.
Wartość ta nie jest podana w audycie! Należy ją samodzielnie wyliczyć w poniższy sposób:

W uproszczonym audycie energetycznym, w części 6 jest podana wartość emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz PM 2,5 wyrażona w jednostce Mg/rok przed realizacją wymiany ogrzewania:

W uproszczonym audycie energetycznym, w części 11 jest podana wartość emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz PM 2,5 wyrażona w jednostce Mg/rok po realizacji wymiany ogrzewania:

Aby poprawnie wyliczyć redukcję emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM 2,5 należy od wartości ujętej w części 6 (emisji początkowej) odjąć wartość ujętą w części 11 (emisji końcowej). We wniosku o udzielenie grantu należy wpisać różnicę powyższych wartości z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku!

PRZYKŁAD 1:

Wartość emisji PM10 przed wymianą ogrzewania: 0,047724 Mg/rok
Wartość emisji PM10 po wymianie ogrzewania: 0,000020 Mg/rok
Redukcja emisji PM10: 0,047724 Mg/rok – 0,000020 Mg/rok = 0,047704 Mg/rok

PRZYKŁAD 2:

Wartość emisji PM2,5 przed wymianą ogrzewania: 0,036955 Mg/rok
Wartość emisji PM2,5 po wymianie ogrzewania: 0,000000 Mg/rok
Redukcja emisji PM2,5: 0,036955 Mg/rok – 0,000000 Mg/rok = 0,036955 Mg/rok

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020