Obowiązek składania oświadczeń dot. projektu

Przypominamy o obowiązku składania oświadczeń dotyczących realizacji projektu Grantobiorcy zgodnie z umową w okresie trwałości projektu.

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 umowy o powierzenie grantu Grantobiorca jest zobowiązany, raz w roku w rocznicę podpisania umowy, złożyć ww. oświadczenie – do pobrania tutaj:

Obowiązek składania oświadczeń spoczywa na Grantobiorcach, którzy zakończyli inwestycję.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020