Ocena wniosków o wypłatę grantów w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Informujemy, iż w Gminie Miejskiej Nowa Ruda termin na weryfikację wniosków o wypłatę grantów został wydłużony.

Weryfikacja wniosków o wypłatę grantów złożonych przez Grantobiorców z terenu Gminy Miejskiej Nowa Ruda będzie następowała w terminie 60 dni od momentu złożenia wniosku o wypłatę grantu w Urzędzie.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020