Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” będzie realizowany do roku 2023.
Celem projektu jest zwalczanie niskiej emisji kominowej na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez likwidację wysokoemisyjnych, węglowych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami ekologicznymi.
Wartość projektu: 39 030 816,30 zł,
w tym dofinansowanie ze środków RPO WD 2014-2020: 27 321 571,43 zł

W ramach projektu planowane jest:

 1. zlikwidowanie co najmniej 1 106 „kopciuchów”
 2. ograniczenie emisji dwutlenku węgla o  4 871 ton równoważnika CO2
 3. ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o  24,86 ton
 4. ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 19,30 ton
Projekt realizowany jest na terenie gmin:

Miasto Świdnica

Gmina Boguszów-Gorce

Gmina Dobromierz

Gmina Głuszyca

Gmina Jaworzyna Śląska

Gmina Marcinowice

Gmina Mieroszów

Gmina Nowa Ruda

Miasto Nowa Ruda

Gmina Strzegom

Gmina Świebodzice

Gmina Świdnica

Gmina Walim

Gmina Wałbrzych

Gmina Żarów

Kto może starać się o dofinansowanie?

Wnioski o udzielenie dofinansowania mogą składać:

Osoby fizyczne będące właścicielami mieszkania w domu jednorodzinnym lub wielorodzinnym

Osoby fizyczne będące właścicielami domu jednorodzinnego

Wspólnoty mieszkaniowe

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

 1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub
 2. Instalacje źródeł ciepła opartych na OZE (np. pompy ciepła) lub
 3. Instalacje spalające biomasę lub
 4. Instalacje spalające paliwa gazowe lub
 5. Instalacje ogrzewania elektrycznego, pod warunkiem zasilania z odnawialnych źródeł energii.

Instalacje wymienione w pkt 2-5 mogą zostać dofinansowane tylko w przypadku braku technicznej bądź ekonomicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

 

Pełen katalog dofinansowywanych źródeł ciepła oraz kosztów kwalifikowanych znajduje się w zakładce Przeznaczenie grantów

Jakie warunki musi spełniać wnioskodawca?

Żeby złożyć wniosek o dofinansowanie trzeba spełniać poniższe warunki

1

Wnioskodawca jest właścicielem mieszkania w budynku wielorodzinnym lub jednorodzinnym bądź domu jednorodzinnego na terenie gminy, która uczestniczy w projekcie

2

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w nieruchomości znajdowało się ogrzewanie węglowe

3

Nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkalne (w projekcie nie mogą brać udziału nieruchomości użytkowe)

4

Wnioskodawca nie jest powiązany z grantodawcą

5

Wnioskodawca nie uzyskał dotychczas dofinansowania na nowe źródło ciepła z innych programów.

Ile wynosi dofinansowanie?

Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w formie refundacji w wysokości maksymalnie 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. W przypadku nieruchomości ogrzewanych indywidualnym źródłem ciepła limity wynoszą:

 1. 10 000,00 zł dla mieszkania w domu jednorodzinnym lub wielorodzinnym
 2. 25 000,00 zł dla domu jednorodzinnego

W przypadku nieruchomości ogrzewanych zbiorczym źródłem ciepła (zbiorcze źródło ciepła jako stan początkowy lub końcowy) obowiązuje limit refundacji 70 % poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz zasada „Zasadność i adekwatność wydatków”

Linia czasu projektu

Poniżej znajdą państwo najważniejsze informacje i daty związane z projektem

11-06-2019
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" przez 15 gmin z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej
11-06-2019
14-06-2019
Złożenie wniosku o dofinansowanie
Złożenie przez Lidera Partnerstwa, tj. Gminę Miasto Świdnica wniosku do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej o udzielnie dofinansowania projektu
14-06-2019
02-06-2020
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Liderem Partnerstwa , tj. Gminą Miasto Świdnica a Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej
02-06-2020
01-07-2020
Rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie grantu
Nabór rozpoczyna się 1 lipca 2020 roku równocześnie na terenie wszystkich 15 gmin biorących udział w projekcie. Nabór będzie trwał trzy miesiące. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta/Gminy na terenie której znajduje się nieruchomość wnioskodawcy
01-07-2020
31-10-2020
Zakończenie naboru wniosków o udzielenie grantu
Zakończenie naboru wniosków o udzielenie grantów. Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta/Gminy po tym terminie nie będą rozpatrywane.
31-10-2020
listopad 2020 - marzec 2021
Ocena złożonych wniosków
Komisje Oceny Projektów ocenią złożone w naborze wnioski o udzielenie grantu oraz wybiorą te, które uzyskają dofinansowanie
listopad 2020 - marzec 2021
od marca 2021
Podpisywanie umów z Grantobiorcami
Zawieranie umów o udzielenie grantu pomiędzy Gminami biorącymi udział w projekcie a właścicielami nieruchomości wybranymi do udzielenia wsparcia
od marca 2021
kwiecień 2021 - marzec 2023
Realizacja inwestycji przez Grantobiorców
Wykonanie inwestycji przez Grantobiorcę w zakresie modernizacji źródła ciepła zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie grantu
kwiecień 2021 - marzec 2023
październik 2023
Zakończenie kwalifikowalności Projektu
Do 31 października 2023 zostały wypłacone wszystkie granty.
październik 2023

Projekt dofinansowania w liczbach

1
Złożonych wniosków
0
Wnioskowana kwota dotacji
1
Wypłaconych grantów
1
Wartość wypłaconych grantów
0
Wymienionych kotłów
1 ton
Zmniejszonej emisji CO2/rok

Uwaga!

W zakładce Wyniki naborów będą na bieżąco udostępniane wyniki naboru dla każdej z Gmin biorących udział w projekcie.


 Nabór wniosków o udzielenie grantów został ZAKOŃCZONY!

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW PRZEDŁUŻONY DO 31.10.2020 r.!

  Szczegółowe warunki udziału w programie oraz wykaz dokumentów, jakie Grantobiorca musi złożyć w Urzędzie dostępna jest w zakładce Jak uzyskać dofinansowanie W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z pracownikiem Urzędu Miasta bądź Gminy, w której posiadasz nieruchomość. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt Pełen wykaz osób uprawnionych do ubiegania się o grant znajduje się w zakładce Katalog Grantobiorców Katalog nowych źródeł ciepła, które mogą być objęte dofinansowaniem oraz katalog kosztów kwalifikowanych znajduje się w zakładce Przeznaczenie grantów Procedura wyboru Grantobiorców oraz Kryteria wyboru Grantobiorców znajdują się w zakładce Procedura wyboru Grantobiorców Przypominany, że do każdego wniosku o udzielenie grantu musi być załączony uproszczony audyt energetyczny. Wzór audytu oraz lista audytorów znajduje się w zakładce Wykaz audytorów

Grantobiorco!

Jeśli nie wiesz, jakie kroki powinieneś podjąć, żeby zmienić ogrzewanie węglowe na bardziej przyjazne środowisku, zapoznaj się z informacjami zawartymi w zakładce Wymiana ogrzewania – krok po kroku

Ponadto możesz skorzystać z usługi doradztwa technicznego w celu uzyskania informacji na temat ekologicznych źródeł ciepła – szczegóły w zakładce Doradztwo techniczne dla mieszkańców

Aktualności

Rozpoczęcie okresu trwałości

Informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2024 roku Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej dokonała ostatniej płatności na rzecz projektu Grantodawcy pn.: „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w

Dodatkowe środki na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ponownie zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 2 030 000,00 zł. Dodatkowe środki

Jeszcze więcej środków na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ponownie zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 750 527,48 zł. W związku z

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020